„Веко“ офис сграда с подземни гаражи, УПИ i 517, кв.116 (а), м.„Манастирски Ливади – Изток“, гр. София – преработка по чл.154 от ЗУТ

Инвеститор / Възложител:„КРИСТИАН НЕЙКО – ИМОТИ“ ЕООД
Архитектура:„ПРОСПЕКТУМ“ ЕООД
Главен изпълнител:„БС КОНСТРУКЦИЯ“ АД
Габарити на застрояване (в план):23,5 / 22 m
Етажи (надземни):7 / 8 бр.
Сутеренни нива:2 / 3 бр.
Част:Конструкции
РЗП:4 760 m2
Укрепване на строителен изкоп:шлицови стени, подпрени с разпънки
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:скелетна – колони, стени и безгредови плочи с конструктивни капители
Конструктивни междуосия:8,6 / 6,85 m
Фундиране:плоско – фундаментна плоча с дебелина 80 cm
Покрив:плосък и решетъчен (пергола) от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:в експлоатация от 2018 година
×